Thông báo ngừng sản xuất Loa hộp và Loa trầm model SR-F1D, SR-F05, SR-F09, SR-L05, SR-L09, SR-L1B, SR-M05L và SR-M05R

Thông báo ngừng sản xuất Loa hộp và Loa trầm model SR-F1D, SR-F05, SR-F09, SR-L05, SR-L09, SR-L1B, SR-M05L và SR-M05R

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm sau

Tên thiết bị: SR-F1D
Mô tả thiết bị: Loa hộp
Link URL sản phẩm: SR-F1D

Tên thiết bị: SR-F05
Mô tả thiết bị: Loa hộp
Link URL sản phẩm: SR-F05

Tên thiết bị: SR-F09
Mô tả thiết bị: Loa hộp
Link URL sản phẩm: SR-F09

Tên thiết bị: SR-L05
Mô tả thiết bị: Loa hộp
Link URL sản phẩm: SR-L05

Tên thiết bị: SR-L09
Mô tả thiết bị: Loa trầm
Link URL sản phẩm: SR-L09

Tên thiết bị: SR-L1B
Mô tả thiết bị: Loa trầm
Link URL sản phẩm: SR-L1B

Tên thiết bị: SR-M05L
Mô tả thiết bị: Loa hộp
Link URL sản phẩm: SR-M05L

Tên thiết bị SR-M05R
Mô tả thiết bị: Loa hộp
Link URL sản phẩm: SR-M05RNgày 29/01/2021

Scroll to top