Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống Hội thảo TS-680

Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống Hội thảo TS-680

Thông báo ngừng sản xuất sản phẩm

Xin quý khách hàng vui lòng chú ý: TOA sẽ chính thức ngừng sản xuất sản phẩm dưới đây.

Tên thiết bị: TS-680
Mô tả: Bộ Trung tâm
Link thiết bị: TS-680

Tên thiết bị: TS-681L
Mô tả: Bộ Chủ tịch Micro cần dài
Link thiết bị: TS-681L

Tên thiết bị: TS-682L
Mô tả: Bộ Đại biểu Micro cần dài
Link thiết bị: TS-682L


Chúng tôi xin đề cử sản phẩm thay thế sau đây:

Sản phẩm thay thế: TS-690 
Mô tả: Bộ Trung tâm
Link thiết bị: TS-690

Sản phẩm thay thế: TS-691L
Mô tả: Bộ Chủ tịch Micro cần dài
Link thiết bị: TS-691L

Sản phẩm thay thế: TS-692L
Mô tả: Bộ Đại biểu Micro cần dài
Link thiết bị: TS-692L

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo đường link này.

Scroll to top