Thông báo ngừng sản xuất bộ thu phát không dây S4.04 và S4.10 UHF

Thông báo ngừng sản xuất bộ thu phát không dây S4.04 và S4.10 UHF

Thông báo ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây của TOA:

Tên thiết bị: S4.04-HD
Mô tả thiết bị: Bộ thu phát không dây
Link URL sản phẩm: S4.04-HD

Tên thiết bị: S4.04-L
Mô tả thiết bị: Bộ thu phát không dây
Link URL sản phẩm: S4.04-L

Tên thiết bị: S4.10-HD
Mô tả thiết bị: Bộ thu phát không dây
Link URL sản phẩm: S4.10-HD

Tên thiết bị: S4.10-L
Mô tả thiết bị: Bộ thu phát không dây
Link URL sản phẩm: S4.10-L

Chúng tôi xin khuyến nghị sử dụng các sản phẩm thay thế dưới đây:

Sản phẩm thay thế: WS-420
Mô tả thiết bị: Bộ Micro không dây 1 kênh
Để nắm rõ thông tin về sản phẩm, xin vui lòng click tại đây 

Tên thiết bị thay thế: WS-430
Mô tả thiết bị: Bộ micro không dây 1 kênh
Để nắm rõ thông tin về sản phẩm, xin vui lòng click tại đây

Chúng tôi cũng cho ra mắt 3 sản phẩm micro không dây 2 kênh mới:  

Thiết bị thay thế: WS-402
Mô tả thiết bị: Micro không dây 2 kênh
Để nắm rõ thông tin về sản phẩm, xin vui lòng click tại đây.

Thiết bị thay thế: WS-422
Mô tả thiết bị: Bộ micro không dây 2 kênh
Để nắm rõ thông tin về sản phẩm, xin vui lòng click tại đây.

Thiết bị thay thế: WS-432
Mô tả thiết bị: Bộ micro không dây 2 kênh
Để nắm rõ thông tin về sản phẩm, xin vui lòng click tại đây.Ngày 22/06/2020

Scroll to top