Thông báo ngừng sản xuất dòng A-1700, A-1800, RM-200X, RM-200XF và ZM-9003

Thông báo ngừng sản xuất dòng A-1700, A-1800, RM-200X, RM-200XF và ZM-9003

  • Discontinuation of A-1700 series, A-1800 series, RM-200X, RM-200XF and ZM-9003
  • Discontinuation of A-1700 series, A-1800 series, RM-200X, RM-200XF and ZM-9003

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây: 

Tên thiết bị: A-1706
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất liền Mixer
Link URL sản phẩm: A-1706 (AS version), A-1706 (ER version)A-1706 (UK version)

Tên thiết bị: A-1712
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất liền Mixer
Link URL sản phẩm: A-1712 (AS version)A-1712 (ER version)A-1712 (UK version)

Tên thiết bị: A-1724
Mô tả thiết bị: tăng âm công suất liền Mixer
Link URL sản phẩm: A-1724 (AS version), A-1724 (ER version)A-1724 (UK version)

Tên thiết bị: A-1803
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất liền Mixer
URL Link of Product: A-1803 (AS version), A-1803 (ER version)

Tên thiết bị: A-1806
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất liền Mixer
Link URL sản phẩm: A-1806 (AS version), A-1806 (ER version)

Tên thiết bị: A-1812
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất liền Mixer
Link URL sản phẩm: A-1812 (AS version), A-1812 (ER version)

Tên thiết bị: P-1812
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất liền Mixer
Link URL sản phẩm: P-1812 (AS version)P-1812 (ER version)


Chúng tôi sẽ cho ra mắt mẫu thiết bị thay thế dòng A-1700 và A-1800 trong thời gian sớm nhất trên website.


Tên thiết bị: RM-200X
Mô tả thiết bị: Micro chọn vùng từ xa
Link URL sản phẩm: RM-200X

Tên thiết bị: RM-200XF
Mô tả thiết bị: Micro báo cháy
Link URL sản phẩm: RM-200XF

Tên thiết bị: ZM-9003
Mô tả thiết bị: Bảng điều chỉnh từ xa
Link URL sản phẩm: ZM-9003


Ngày 27/08/2020

Scroll to top