LƯU Ý KỸ THUẬT: Nguồn điện tương thích cho Hệ thống Âm thanh di tản VX-3000, SX-2000 và VM-3000

LƯU Ý KỸ THUẬT: Nguồn điện tương thích cho Hệ thống Âm thanh di tản VX-3000, SX-2000 và VM-3000

LƯU Ý KỸ THUẬT

Nguồn điện tương thích cho Hệ thống Âm thanh di tản VX-3000, SX-2000 và VM-3000

Vui lòng lưu ý: Hệ thống âm thanh di tản của TOA:
VX-3000, SX-2000 và VM-3000 chỉ tương thích với Bộ quản lý nguồn VX-3000DS hoặc VX-3150DS.

Để biết thêm thông tin sản phẩm, vui lòng tham khảo ấn phẩm đã cập nhật cho từng hệ thống:


VX-3000 (Brochure code: 865-0419-02B)
SX-2000 (Brochure code: 865-0419-03B)
VM-3000 (Brochure code: 865-0419-04C)

Để biết thêm thông tin về Bộ quản lý nguồn, vui lòng tham khảo trang web về sản phẩm:

VX-3000DS Power Supply Manager
VX-3150DS Power Supply Manager


Ngày: Ngày 04 Tháng 04 Năm 2019

Scroll to top