Thông báo ngừng sản xuất AD-031B, BU-412 và DS-1000B

Thông báo ngừng sản xuất AD-031B, BU-412 và DS-1000B

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Xin vui lòng được thông báo rằng, các sản phẩm sau đây của TOA đã được chính thức ngừng sản xuất:

Tên thiết bị: AD-031B
Mô tả thiết bị: Bộ đổi nguồn DC
Link URL: AD-031B

Tên thiết bị: BU-412
Mô tả thiết bị: Quạt tản nhiệt
Link URL: BU-412

Tên thiết bị: DS-1000B
Mô tả thiết bị: Bộ cấp nguồn khẩn cấp
Link URL: DS-1000B

Scroll to top