Thông báo ngừng sản xuất sạc pin BC-900

Thông báo ngừng sản xuất sạc pin BC-900

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây của TOA:

Tên thiết bị: BC-900 CE / BC-900 CE-GB
Mô tả thiết bị: Sạc pin
Link URL thiết bị: BC-900

 Chúng tôi xin đề xuất sản phẩm thay thế dưới đây:

Thiết bị thay thế: BC-920 
Mô tả thiết bị: Sạc pin

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin mời click tại đây.

Ngày 17/09/2020.

Scroll to top