Thông báo ngừng sản xuất tăng âm công suất A-1240SS, A-1360SS và A-1360MK2

Thông báo ngừng sản xuất tăng âm công suất A-1240SS, A-1360SS và A-1360MK2

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây của TOA:

Tên thiết bị: A-1240SS
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất
Link URL thiết bị: A-1240SS

Tên thiết bị: A-1360SS
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất
Link URL thiết bị: A-1360SS

Tên thiết bị: A-1360MK2
Mô tả thiết bị: Tăng âm công suất
Link URL thiết bị: A-1360MK2

Chúng tôi xin đề xuất các sản phẩm thay thế sau:

Thiết bị thay thê: A-3224DMZ
Mô tả thiết bị: Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones (240W)
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, mời click tại đây.

Thiết bị thay thế: A-3248DMZ
Mô tả thiết bị: Tăng âm số liền Mixer với MP3 và Zones(480W)
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, mời click tại đây.

Thiết bị thay thế: A-3248D
Mô tả thiết bị: Tăng âm số liền Mixer 
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, mời click tại đây.

Ngày 2/8/2020

Scroll to top