Thông báo ngừng sản xuất bộ phát thanh cá nhân ER-1000

Thông báo ngừng sản xuất bộ phát thanh cá nhân ER-1000

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây của TOA:

Tên thiết bị: ER-1000
Miêu tả thiết bị: Hệ thống phát thanh cá nhân
Link URL sản phẩm: ER-1000

Chúng tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm thay thế trong thời gian sớm nhất. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2020.

Scroll to top