Thông báo ngừng sản xuất tăng âm công suất và dòng IP-3000

Thông báo ngừng sản xuất tăng âm công suất và dòng IP-3000

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm tăng âm công suất TOA như dưới đây:

Tên model: A-2128
Mô tả sản phẩm: tăng âm công suất 
Link URL của sản phẩm: A-2128

Tên model: A-2128S
Mô tả sản phẩm: tăng âm công suất
Link URL của sản phẩm: A-2128S

Tên model: A-2248S
Mô tả sản phẩm: tăng âm công suất
Link URL của sản phẩm: A-2248S


Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Tên model thay thế: A-2128M
Mô tả sản phẩm: tăng âm công suất
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm dòng IP-3000 TOA như dưới đây:

Tên model: IP-3010AF
Mô tả sản phẩm: bộ giao diện âm thanh
Link URL của sản phẩm: IP-3010AF

Tên model: IP-300RM
Mô tả sản phẩm: Micro chọn vùng từ xa IP
Link URL của sản phẩm: IP-300RM

Tên model: IP-3000CD (Q-NWPA-S)
Mô tả sản phẩm: Phần mềm quản lý hệ thống 
Link URL của sản phẩm: IP-3000CDNgày 07 tháng 02 năm 2022

Scroll to top