Thông báo ngừng sản xuất bộ theo dõi đường dây MP-011 & micro điện động DM-1200D

Thông báo ngừng sản xuất bộ theo dõi đường dây MP-011 & micro điện động DM-1200D

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Mã sản phẩm: MP-011 E
Mô tả sản phẩm: Bộ theo dõi đường dây
Link URL của sản phẩm: MP-011 E

Mã sản phẩm: MP-011 Q
Mô tả sản phẩm: Bộ theo dõi đường dây
Link URL của sản phẩm: MP-011 Q


Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Mã sản phẩm thay thế: MP-032B
Mô tả sản phẩm: Bộ theo dõi đường dây
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây. 

Mã sản phẩm thay thế: MP-210
Mô tả sản phẩm: Bộ theo dõi đường dây
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây. 


Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Mã sản phẩm: DM-1200D
Mô tả sản phẩm: Micro điện động
Link URL của sản phẩm: DM-1200D

Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Mã sản phẩm thay thế: DM-1200
Mô tả sản phẩm: Micro đơn hướng
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.Ngày 30 tháng 01 năm 2023

Scroll to top